รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  26 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
  2. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความอดทน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  5. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, PowerPointและสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
  7. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาและอณูชีวโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
  2. พัฒนาและประยุกต์เทคนิคทางอณูพันธุวิทยา ไวรัสวิทยา และวิทยาการภูมิคุ้มกัน
  3. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการวิจัยของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
  4. รวบรวมข้อมูล ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไวรัสวิทยา
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาแก่นักศึกษา
  6. ทำการเพาะเลี้ยงเซสส์ และแยกเชื้อไวรัส เพื่อในในงานวิจัยและการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
  7. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านไวรัสวิทยา ด้วยวิธี ELISA RT-PCR Real-time และ PCR
  8. จัดทำเอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO 17025)
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง         

  2)  สอบสัมภาษณ์                                   

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ