รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) จากตัวอย่างผู้ป่วยและงานวิจัย และ ดูแลระบบมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ตามหลักการปฏิบัติงานที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริการการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 542 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  26 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  26 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน realtime PCR ELISA, Laboratory safety, sterile technique
  5. มีอัธยาศัยดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีและทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
  6. สามารถบริหารจัดงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานนอกเวลาทำการได้
  7. หากมีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) จากตัวอย่างผู้ป่วยและงานวิจัย และ ดูแลระบบมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ตามหลักการปฏิบัติงานที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด
  2. จัดทำเอกสาร บ.๕, บ.๕/๑ และทำบัญชีค่าใช้จ่ายและดำเนินการจ่ายเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์แก่ผู้ขายสำหรับโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๙
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไข้เลือดออกเด็งกี่ด้วยวิธี real time RT-PCR และ วิธี ELISA จากตัวอย่างผู้ป่วยและงานวิจัย
  4. ประสานงานกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดจำนวนสิ่งส่งตรวจที่มาใช้บริการการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน และทำรายงานสรุปจำนวนสิ่งส่งตรวจประจำเดือนและประจำปี ของห้องปฏิบัติการ
  5. ทำหน้าที่แจกจ่ายเอกสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการ เอกสารคู่มือสิ่งส่งตรวจ เอกสารการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ เอกสารใบขอตรวจ เอกสารรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
  6. เป็นนายทะเบียนเอกสาร เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสาร ในการออกเอกสารใหม่ การยกเลิกเอกสาร ตามระบบคุณภาพ ISO 15189:2012
  7. ร่างหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ และจัดทำระบบการจัดเก็บสำเนาคำสั่ง สำเนาหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะฯ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1)สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                                                                  

  2)  สอบสัมภาษณ์                                   

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท/เดือน

  การรักษาพยาบาล สิทฺธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่น ๆ จากคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ