รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการหรืองานธุรการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการหรืองานธุรการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา ที่ก.พ.รับรอง 

  - ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการหรืองานธุรการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  - ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการหรืองานธุรการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

  (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) 

  2. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านพัสดุ งานการเงิน งานด้านการศึกษา งานด้านคุณภาพงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

  3. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา  

  4. มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ

  5. มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้  

  6. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

  7. มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงาน การเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง  

  8. มีทักษะความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

  9. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี  

  10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านบุคลากร  

  1.1 กำกับการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป (ด้านสารบรรณ ,ธุรการทั่วไป ,บุคคล ,การเงินและพัสดุ) และหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก (ด้านการศึกษา ,วิชาการ และวิจัย)  

  1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น จัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในงานบริหารทั่วไปและธุรการ, จัดทำ /ตรวจสอบ /ปรับแก้ข้อตกลงการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลงานของบุคลากรในงานบริหารทั่วไปและธุรการ  

  1.3 ประสานงานและจัดทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์/โครงการต่างๆของงานตามพันธกิจ  

  1.4 ติดต่อประสานงานวิทยากร ,สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการในภาควิชาฯ  

  1.5 ร่วมสรรหาบุคลากร และดูแลการทดสอบภาคปฏิบัติบุคลากรในสังกัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ภาระงานด้านสารสนเทศ 

  2.1 ตรวจสอบการขอเปลี่ยนอุปกรณ์สารสนเทศในระบบขออุปกรณ์ไอที (IT request) 

  2.2 ร่วมพัฒนา และอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ภาควิชาฯ

  3. ภาระงานด้านพัสดุ /การเงิน 

  3.1 ตรวจสอบเอกสารการเงิน ,บัญชีต่างๆ ของภาควิชาฯ ก่อนนำเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ

  3.2 ควบคุมการเงินรายรับ

  4. ภาระงานด้านการศึกษา  

  4.1 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ  

  4.2 กำกับการจัดการสอบ ,การประเมินนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านในสูตรต่างๆ

  4.3 ติดตามงานต่าง ๆ ทีคณะฯ ในดำเนินการ  

  5. ภาระงานด้านคุณภาพงาน /ด้านแผนงาน 

  5.1 ร่วมจัดทำแบบประเมินตนเองในระบบคุณภาพด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ 

  5.2 สนับสนุนเตรียมข้อมูล /เอกสารการประเมินคุณภาพต่างๆ ของภาควิชาฯ เช่น Advanced HA ,ISO 9001 เป็นต้น

  5.3 ร่าง /เขียนโครงการ แผนงาน และร่วมจัดประชุม ,อบรมที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพ, ช่วยติดตามตัวชี้วัดตาม PA ที่ภาควิชาฯ ทำกับคณะฯ

  6. ภาระงานด้านเลขานุการ /ธุรการ  

  6.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสาร /หนังสือเข้าภาควิชาฯ ก่อนนำเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อให้ได้การปฏิบัติ และผลงานที่ตรงตามเป้าประสงค์ของเอกสาร /หนังสือนั้นๆ 

  6.2 ร่างหนังสือชี้แจง /ให้ข้อมูล และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของงานตามพันธกิจ หรือตาม ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างหนังสือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้เสนอให้ ผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป 

  6.3 จัดทำ และอัพเดทโครงสร้างภาควิชาฯ ทั้งด้านการบริหาร และด้านการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนภูมิของหน่วยงานต่างๆ ในภาควิชาฯ  

  6.4 จัดทำวาระ และสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานภาควิชาฯ และประชุมภาควิชาฯ และประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6.5 ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ ประสานงาน /ประสานข้อมูลกับบุคลากรหน่วยงานภายใน และภายนอกภาควิชาฯ 

  6.6 จัดทำ และแก้ไขคำสั่งภาควิชาฯ ให้เป็นปัจจุบัน หรือตามคำสั่งของหัวหน้าภาควิชาฯ  

  7. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาฯ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัคร

  2. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือนปริญญาตรี 20,090 บาท  
  • เงินเดือนปริญญาโท 23,440 บาท  

      (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)  

  2. สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)  
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :