รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานผ่าและรักษาศพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขานิติเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพยาธิแพทย์ผ่าตรวจศพ
  • คัดแยกอวัยวะออกจากศพตามที่พยาธิแพทย์ต้องการโดยไม่ให้อวัยวะเสียหาย
  • เจาะเลือดจากศพ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและตามผลเลือดที่ตรวจส่ง
  • ตกแต่งเย็บศพให้มีความสวยงาม,ฉีดยา Formalin เพื่อรักษาศพ
  • รับ-ส่ง ดูแลเก็บศพเข้าตู้เย็น
  • ให้คำแนะนำญาติศพในการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
  • แต่งหน้าศพ ใส่เสื้อผ้าให้ศพ
  • คัดแยกชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจและทำลายชิ้นเนื้อ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคณะฯ เพื่อส่งศพไม่มีญาติฝังหรือเผา
  • ช่วยแพทย์ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งทำ Slide ห้อง Lab
  • เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆของคณะฯหรือหน่วยงานฯ
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 เงินเดือน 8,690 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  • เงินค่าตอบแทน โอที
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ อาคาร 3 ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :