รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ช่วยงานวิจัยของภาควิชาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม ปรสิตวิทยา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
  5. มีประสบการณ์การทำวิจัย หรือประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานของภาควิชา เช่น การตรวจวินิจฉัยด้านปรสิตวิทยา การใช้เทคนิคด้านอณูชีววิทยา การใช้ชีวสถิติ ชีวสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
  6. หากมีประสบการณ์ทางด้านการดูแลสัตว์น้ำ หรือช่วยงานวิจัยในห้องปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยงานวิจัยของภาควิชาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
  2. งานรักษาวงจรชีวิตพยาธิ ห้องปฏิบัติการสังขวิทยาประยุกต์
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                

  สอบสัมภาษณ์                       

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :