รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างทางชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น GC และ HPLC)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี, เคมีสิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่สมัคร
  2. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
  4. มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
  5. มีความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห์
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น GC-MS, IC, AAS, HPLC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างสารเคมี ตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน ตัวอย่างอาหาร ฯลฯ) และตัวอย่างทางชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น GC และ HPLC
  2. ช่วยงานวิจัยของภาควิชาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
  3. งานบริการวิชาการ เช่น งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                

  สอบสัมภาษณ์                       

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

  ปริญญาโท 17,500 บาท

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :