รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจองค์กร ดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในยุคดิจิทัล
  5. มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์/โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และหากสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์และจัดทำเนื้อหาที่สร้างสรรค์เพื่อดำเนินงานด้าน Social Media เช่น Facebook YouTube Instagram Line@ เป็นต้น
  2. ดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) เช่น การรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ฯลฯ
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจองค์กร
  4. เขียนข่าวและเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรสู่สาธารณะ
  5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสื่อออนไลน์เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
  6. เผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กรให้บุคลากรรับทราบ
  7. จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ในจุลสาร วารสาร และแผ่นพับ
  8. จัดทำสคริปต์วีดิโอกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. ประสานงานกับคณาจารย์เพื่อให้ข้อมูลวิชาการแก่สื่อมวลชน
  10. ตรวจสอบและรวบรวมข่าวสารขององค์กรที่ได้รับการเผยแพร่
  11. เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง                                

  สอบสัมภาษณ์                       

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม

  สวัสดิการอื่นๆของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :