รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 3 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๒ อัตรา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบข้อเขียน กรุณานำมาแสดงภายในวันสอบข้อเขียน 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น (ไม่ยกเว้นทุกกรณี)
  5. ผู้สมัครสามารถเลือกต้นสังกัดในวันสอบข้อเขียน (15 ก.พ.64) ได้ดังนี้
  5.1 
  บุคลากรที่เป็นต้นสังกัดของภาควิชาวิสัญญีวิทยา หลังจากเรียนจบ จะต้องทำงานชดใช้ทุน จำนวน 3 ปี
  5.2 
  บุคลากรที่เป็นต้นสังกัดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หลังจากเรียนจบ จะต้องทำงานชดใช้ทุน จำนวน 5 ปี
  6. บุคลากรที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นบุคลากรมาจากภายนอก จะต้องเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
  2. ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
  3. ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  4. เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
  5. ร่วมดูแลรักษาความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  สอบข้อเขียน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปทางการพยาบาล (กรุณานำคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง/เลือกต้นสังกัด)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
  สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 15 มีนาคม 2564
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ค่าทำงานล่วงเวลา
  8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  22. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :