รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาตร์การแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หรือเพศหญิง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์สาขาอณูชีววิทยา สาขาพยาธิวิทยา สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์ หรือชนิดคอนโฟคอล  การเตรียมและตัดชิ้นเนื้อ และงานที่เกี่ยวกับเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งรวมถึงการถ่ายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ
  5. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากสัตว์ได้ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองที่เกี่ยวกับการฉีดยาและการวางยาสลบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิเคราะห์วัสดุระดับจุลภาค ๓ มิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีทักษะการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นผู้มีระเบียบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
  9. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ชอบการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  10. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักวิจัยและลูกค้าที่มาใช้บริการ
  11. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน           หรือ
   • TOEFL IBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๒๙      คะแนน           หรือ
   • TOEFL ITP                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๙๐    คะแนน           หรือ
   • TOEFL CBT                        คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๙๐      คะแนน           หรือ
   • TOEIC                               คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๔๐๐    คะแนน           หรือ
   • MU GRAD Test                    คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๖      คะแนน           หรือ
   • MU - ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๕๖      คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมการทำงานของเครื่องมือหลักที่อยู่ในชุดวิเคราะห์ตัวอย่างมัลติโฟตอน และเครื่องวิเคราะห์วัสดุระดับจุลภาค ๓ มิติ
  2. ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องมือเสริมที่อยู่ในชุดวิเคราะห์ตัวอย่างมัลติโฟตอน ได้แก่ เครื่องตัดชิ้นเนื้อชนิดเยือกแข็ง กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงชนิดหัวกลับ และโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงชนิดหัวกลับ
  3. ทำการเตรียมตัวอย่างจากเนื้อเยื่อสัตว์ การย้อม และการวิเคราะห์ภาพที่เกี่ยวกับเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์
  4. เตรียมสัตว์ทดลองด้วยวิธีฉีดยาหรือใช้ก๊าซเพื่อให้สลบก่อนทำการฉายรังสีกับสัตว์ ประคับประคองให้สัตว์อยู่ในภาวะสลบตลอดการทดลอง และทำให้สัตว์ฟื้นจากการสลบได้อย่างปลอดภัย
  5. จัดทำรายงานสรุปผลการทดลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลและปัญหาทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6. จัดทำสื่อและพูดให้ความรู้กับนักวิจัยและลูกค้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่อยู่ในชุดวิเคราะห์ตัวอย่างมัลติโฟตอน และเครื่องวิเคราะห์วัสดุระดับจุลภาค ๓ มิติ ทั้งในรูปแบบการสัมมนาและการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว
  7. เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือในชุดวิเคราะห์ตัวอย่างมัลติโฟตอน และเครื่องวิเคราะห์วัสดุระดับจุลภาค ๓ มิติ ทั้งที่จัดในประเทศและต่างประเทศ นำมาปรับใช้กับงานที่ทำพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยและผู้ร่วมงาน
  8. จัดการระบบการจองใช้เครื่องมือในชุดวิเคราะห์ตัวอย่างมัลติโฟตอน และเครื่องวิเคราะห์วัสดุระดับจุลภาค ๓ มิติ รวมถึงระบบการคิดค่าบริการร่วมกับงานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ และงานเครื่องมือกลาง
   กองบริหารงานวิจัย ตามความเหมาะสม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0895465817 คุณตรีระกา กิจเนตร
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :