รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel)
   เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓ คะแนน        หรือ
   • TOEFL IBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๒๙ คะแนน      หรือ
   • TOEFL ITP                          คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๙๐ คะแนน    หรือ
   • TOEFL CBT                        คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๙๐ คะแนน      หรือ
   • TOEIC                               คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๔๐๐ คะแนน    หรือ
   • MU GRAD Test                    คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๓๖ คะแนน      หรือ
   • MU - ELT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า          ๕๖ คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  1. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก การบริหารจัดการทุนวิจัย และการประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน (ติดตามข่าวประกาศทุน ประชาสัมพันธ์ทุน ช่วยเหลือนักวิจัยในการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุน) และการจัดทำสัญญารับทุน

  ๒.      ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

  ๓.      บริหารจัดการโครงการวิจัย ประสานงานดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงจัดทำ database การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

  ๔.      ติดตามและตรวจสอบรายงานการเงินโครงการวิจัย การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด/ระเบียบของแหล่งทุน ตามมาตรฐานสากล (Internal Audit)

  ๕.      จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานการประชุม

  ๖.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท (+ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0895465817 คุณตรีระกา กิจเนตร
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :