รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) มีความสนใจในประเด็นนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) ศาลายา นครปฐม
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  1-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัย 1-2 ปี หรือ หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ อดทน และทำงานเป็นทีมได้
  • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทบทวนสถานการณ์ องค์ความรู้ และนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ
  • เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัยสู่สาธารณะในวงกว้าง ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียน publication และการสื่อสารสาธารณะ สื่อสานนโยบาย
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย
  • สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บรรลุ OKR ที่กำหนดไว้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เอกสารประกอบการสมัคร:

  • Resume หรือ CV
  • รูปถ่าย
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  **กรุณาส่งเอกสารการสมัครที่ e-mail: kornkanok.pon@gmail.com

  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรกนก พงษ์ประดิษฐ์ โทร. 092 974 2395

  **ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

   

  **ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2564**

  รายละเอียดเพิ่มเติม FB fanpage :  https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/225605629054957/ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณกรกนก พงษ์ประดิษฐ์ โทร. 092 974 2395
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :