รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ความสามารถในเรื่อง AUN-QA, EdPEx หรือประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  2. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้ เช่น โปรแกรม SPSS  เป็นต้น

  4. มีทักษะในการประสานงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ มีความอดทน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  5. หากมีความรู้ความสามารถในเรื่อง AUN-QA, EdPEx หรือประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึงการประกันคุณภาพการการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualification Framework (TQF),  การประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประกันคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินของ ASEAN University Quality Assurance (AUN-QA)

  2. จัดทำการประเมินความพึงพอใจในรายวิชาของนักศึกษา

  3. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

  4. จัดกิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตร

  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :