รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ หากมีความประสบการณ์ในการใช้ Video Conference/ Meeting Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑.คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

                     ๒. คุณวุฒิระดับปริญญาโท ทางด้านการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการจัดการ หรือผู้จบสาขาอื่น ๆ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

                     ๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

                     ๔. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ หากมีความประสบการณ์ในการใช้ Video Conference/ Meeting Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                     ๕. ต้องมีคะแนนหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า ๕๖ คะแนน

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

                     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ได้แก่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ งานจัดการเรียนการสอน งานจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร งานโครงการสัมมนาและประชุมปฏิบัติการ การจัดประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                     ๒) ภาคการสอบปฏิบัติ (การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

           เช่น Word, Excel)

                                     ๓) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     ๔) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการประกันสังคม

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :