รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา )
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  12 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือกำลังจะเสร็จสิ้น การฝึกอบรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

  ๒. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๓. อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)

  ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่             คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป คลินิกความดัน โลหิตสูง คลินิกเบาหวาน                                               

  ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๖. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. ปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพของหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

  ๘. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา           

  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคเลือด)

  ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป  คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน และอายุรศาสตร์โรคเลือด                                                   

  ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคเลือด ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๖. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา           

  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

   ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป  คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

  ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา โดยการตรวจหัวใจขณะวิ่งสายพาน และการตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ                                                                ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๔. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๕. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๖. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๗. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๘. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  แพทย์ (อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ)

  ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวานและอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ                                                                                                                                            ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคไต ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๖. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม)

  ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติสซั่มในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่        คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป  คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน                                                                                                                      ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทาง อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๖. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. ปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพของหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

  ๘. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา           

  แพทย์ (อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา) 

  ๑. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป  คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน และอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา                                                                                                                                        ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูก ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรศาสตร์โรคไต ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case, Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๖. ปฏิบัติงาน  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะสาขาอื่น ๆ และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๘,๙๕๐บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าประสบการณ์ในการทำงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :