รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ ศิลปศาสตรบัณฑิต/ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์ 
   การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ โมชั่นกราฟฟิก และสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน สามารถใช้ซอร์ฟแวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. หากมีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์ จะได้รับ
   การพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการใช้กล้อง DSLR อุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง/ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
   ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายทำ VDO ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และการใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
  9. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  10. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล
   การนำเสนอ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี
  11. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

   IELTS (Academic Module)   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓        คะแนน หรือ

   TOEFL-IBT (Internet Based)   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๒๙      คะแนน หรือ

   TOEFL-ITP  คะแนนรวมไม่ตำกว่า      ๓๙๐    คะแนน หรือ

   TOEFL-CBT   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๙๐      คะแนน หรือ

   TOEIC  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๐๐      คะแนน หรือ

            MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓๖      คะแนน

            MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๕๖      คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดีย เพื่อจัดทำสื่อการสอน
   สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบสื่อ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากร
   ในส่วนงานต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์
  3. ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการพัฒนารายวิชาออนไลน์แต่ละรายวิชา
  4. ช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
  5. ค้นคว้า ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับทำสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/ รายวิชาออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :