รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (ดูแลทำความสะอาด เวียนหนังสือ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
  4. มีใจรักการบริการ
  5. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงาน และห้องประชุม

  2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ในห้องประชุมตามมอบหมาย

  3. จัดบริการอาหาร อาหารว่าง ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยตามมอบหมาย

  4. เวียนหนังสือ เอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท/เดือน

  ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ