รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการที่ประชุม หรืองานด้านเอกสารต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆของหน่วยงาน
  • งานสารบรรณ ได้แก่ จัดเก็บเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ลงทะเบียน รับ-ส่งออก ส่งหนังสือ หนังสือเวียน เอกสารต่างๆ
  • งานบุคคล ได้แก่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการขาดลา/มาสาย/การเบิกค่าล่วงเวลา ดูแลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
  • งานโครงการ ได้แก่ รวบรวมและสรุปโครงการและงบประมาณของโครงการประจำปี
  • งานการเงิน ได้แก่ เบิกจ่ายบัญชีเงินยืมของหน่วยงาน เบิก-รับ เงินธนาคารและฝ่ายการคลัง
  • งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ดำเนินการเวียนจุลสารอาชีวอนามัย ผ่าน Outlook และส่ง E-mail ให้กับงานสื่อสารองค์กร ประจำทุกเดือน
  • งานสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ได้แก่ ดำเนินการเรื่องขอใช้รถยนต์คณะฯ จองห้องประชุม เป็นต้น
  • งานพัสดุ ได้แก่ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และ จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุเคราะห์เรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :