รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาอนามัยครอบครัว)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  3 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์

  สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง หรือ

         2. มีวุฒิปริญญาเอก หรือรออนุมัติในการจบปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์

  การแพทย์ ประชากรศาสตร์ ระบาดวิทยา จิตเวช จิตวิทยา

         3. มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ

         4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร

         5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
             5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
             5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

             5.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
             5.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
             5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

              6. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

              7. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

               8.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

                                                3. แสดงประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                         

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ