รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 มีนาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  14 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง และงานบริหารงานอาคารสถานที่
  4. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายกำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office
  6. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ  ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ควบคุมวางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี จัดทำตารางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานประจำเดือน และทำเอกสารขออนุมัติในหลักการเพื่อซ่อมและบำรุงรักษา
  2. จัดทำแผนบำรุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง เครื่องกล ระบบลิฟต์  สุขาภิบาล สาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ ฯลฯ สามารถแก้ไขปัญหางานระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
  3. ควบคุมตรวจสอบการ ดำเนินงานต่าง ๆ หลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่ง เกี่ยวกับงานช่างเครื่องยนต์ ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค เป็นต้น ให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่าง คำนวณรายการ และประมาณราคาในการดำเนินงาน ทางด้านช่าง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

  - คุณวุฒิปริญญาตโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ