รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการดนตรีไทย (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 มีนาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  14 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

        ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

       ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาดนตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ๓. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการด้านดนตรีไทย อ่านเขียนโน้ตสากลและโน้ตไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

       ๔. มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Microsoft Office , Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี เช่น Sibelius เป็นต้น

       ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี                     

       ๖. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

      ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความเสียสละ สามารถเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  แปลงเอกสาร โน้ตเพลง และสื่อมัลติมีเดียเป็นไฟล์ดิจิตอล เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

   ๒.    ปรุงปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์และช่องทางสื่อสารอื่นของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

    ๓.    จัดทำโปสเตอร์ วิดีโอ และข้อมูลทางดนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์

    ๔.    ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางดนตรี ให้บริการแก่นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านดนตรี นักเรียน นักศึกษา            นักดนตรี หรือผู้สนใจ

    ๕.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔o บาท
  • คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ