รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์ (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  5 พฤษภาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  27 พฤษภาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ/และสูงกว่า
  2. มีความชำนาญเฉพาะด้านการขับรถยนต์/รถตู้/รถบัส
  3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  5. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 หมวด 1 บททั่วไป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ขับรถยนต์นำอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาของคณะ ไปสอน/ประชุม/ฝึกงาน/สัมมนา/ดูงาน

  ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

  2. นำรถไปตรวจสภาพต่อภาษีประจำปี

  3. เช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน

  4. ตรวจสอบแผนที่ของสถานที่ที่จะไป

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

      1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

      1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง        

   2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          เดือนละ 9,400 บาท + เงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ