รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรโยธา (งานหอพักนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  19 เมษายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว
  3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
   และคำนวณราคาค่าก่อสร้าง หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถใช้โปรแกรม MS.Excel, MS.Word, MS.PowerPoint, และ AutoCAD ในการเขียนแบบได้
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  6. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                              IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน             หรือ

                              TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

                              TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

                              TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

                               TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

                               MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

                               MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :