รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ส.ก.อ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาการฝึกกีฬา, สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการกีฬา, สาขาเวชศาสตร์การกีฬา, สาขาโภชนศาสตร์การกีฬา, สาขาสรีรวิทยาการกีฬา, สาขาจิตวิทยาการกีฬา, สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา)

  2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ส.ก.อ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ) ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร

  รอบสอง การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ และ/หรือการทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate) การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450.- บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113,318 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ