รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  7 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
  5. มีสุขภาพแข็งแรง
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  7. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  8. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับหลักสูตรในการสร้าง/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. ประสานงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร/ AUNQA
  3. ประสานงานและตรวจสอบแบบฟอร์ม online การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่าง สอบวิทยานิพนธ์
  4. ประสานงาน/ ดำเนินการจัดทำ/ ตรวจสอบระบบ TQF 2, 3, 7 และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา
  5. ประสานงาน/ ดำเนินการจัดทำ/ ตรวจสอบระบบ CHE Curriculum Online ระบบของ สกอ
  6. ให้บริการข้อมูลของหลักสูตร แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  7. จัดทำข้อมูลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา
  8. จัดทำตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  9. เตรียมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  10. เตรียมการประชุมของหลักสูตร
  11. จัดทำประวัติ และกรอกข้อมูลนักศึกษาลงโปรแกรมประวัตินักศึกษา
  12. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ Road Show
  13. จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หลักสูตร
  14. ประสานงานและบริหารการจัดทำทุนศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  15. ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติภายในประเทศและต่างประเทศ
  16. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ของคณาจารย์และนักศึกษา
  17. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างด้านวัสดุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรและหน่วยงาน
  18. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา
  19. ตรวจสอบความถูกต้องรายงาน statement เงินรายได้หลักสูตรประจำเดือน
  20. กรอกข้อมูลด้านการเงิน รายรับ-รายจ่าย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงในโปรแกรมของคณะฯ
  21. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  *สอบข้อเขียน วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    - ประกันสังคม 
                      - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ 
                      - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                      - เงินรางวัลประจำปี 
                      - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :