รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  9 มิถุนายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ.รองรับ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) เน้นการประยุกต์ใช้สตาร์ช ไฮโดรคอลลอยด์ และอิมัลชันในผลิตภัณฑ์อาหาร

  2. ต้องมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย 1 เรื่อง

  3. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :

  1.     งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

  2.    งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

  3.    งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :

  1.     พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

  2.    ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนประมาณ 20 นาที และด้านการวิจัย 30 นาที

  3.    สอบสัมภาษณ์

  (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :  ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026 , 0 2201 5312
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ