รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปตามพระราชบัณญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office, Internet ได้ในระดับดี
  4. อายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีจิตบริการ มีความกระตือรือร้น เสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา บริหารงานและสรุปเหตุผลได้เป็นอย่างดี
  6. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน           หรือ

                TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

                TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

                TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

                TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

                MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

                MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคาร ระบบงานอาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ระบบประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบลิฟท์ และระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊มน้ำ และระบบเครื่องยนต์
  2. ออกแบบพร้อมเขียนแบบ จัดทำขอบเขตเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR) คำนวณราคากลาง (BOQ) คุมงานก่อสร้างดูแลตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งซ่อมแซม และใช้อุปกรณืสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ได้แก่ ระบบประปา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบลิฟท์ และระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊มน้ำ และระบบเครื่องยนต์
  3. วางแผนและจัดทำคำขออนุมัติรายจ่ายและงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคารประจำปี
  4. สามารถจัดทำแผนงานซ่อมแซม ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร
  5. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการทำงานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร
  6. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน
  7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :