รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร 

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปนี้ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น

       ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ

       ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

  3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 (กรณีที่จบในประเทศไทย)

  4. ไม่มี F ในรายวิชาหลักของทุกระดับการศึกษา

  5. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม

  6. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

      หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติทั่วไป

                               1. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)

                               2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

                                    ทรงเป็นประมุข

                               3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  2. สอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการฝึกอบรมและระดับประกาศนียบัตร

  3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาและวิชาชีพชั้นสูง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      32,450  บาท

  สวัสดิการ             ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :