รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักอาชีวอนามัย (งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 พฤษภาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นๆที่ผ่านการเรียนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  4. การสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
  5. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักงานบริการ สามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
  7. หากมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓ คะแนน           หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙ คะแนน         หรือ

                          TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า         ๓๙๐ คะแนน      หรือ

                          TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐ คะแนน         หรือ

                          TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐ คะแนน      หรือ

                          MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖ คะแนน         หรือ

                          MU-ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัย
   และการบริการวิชาการ
  2. ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
   เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดการฝึกอบรม สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. แนะนำและให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ กับส่วนงานต่างๆกับในส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  6. ประสานงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างส่วนงานภายในและ
   หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1171-80 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ