รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท
 • เปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint ได้
  4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตบริการ มีทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการแก้ไขปัญหา
   เฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐น. และปฏิบัติงานนอกเวลาในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ได้
  7. สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท ตามตารางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
  8. เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
  9. หากมีประสบการณ์ในงานบริการ Counter Service หรือ Call Center หรือลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับ
   การพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานให้บริการ Counter Service ของหน่วยงานในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามตารางการปฏิบัติงานที่กำหนด
  2. งานบริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการ Counter Service ของหน่วยงาน
  3. ประสานงานการให้บริการเพื่อให้การดำเนินงานของกองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  4. การบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้                                                                                                        
  5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิ ปวส. ๑๕,๔๐๐ บาท
  2. ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (เพิ่มเติม) เพื่อขึ้นบัญชีสำรอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ