รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  23 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาคลินิก

  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือ

        มีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการวิจัย ค้นคว้าในงานวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
  2. งานสอนวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤฎีและปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ออกข้อสอบ และประเมินผลการศึกษา
  3. ควบคุม ตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรหลังปริญญา
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการบริการการรักษาและการบริการทางวิชาการ ในรูปการสื่อสาร คำแนะนำปรึกษา
  5. ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิชาการที่ทันสมัยตลอดเวลา
  7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
  8. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งด้านวิชาการ และอื่นๆ
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

   

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :