รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  17 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาประถมศึกษา (ป.๖) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย
  3. มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๕ ปี
  4. ผ่านการเกณฑ์ทหารและถือสัญชาติไทย
  5. มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
  6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ติดยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิด
  7. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
  8. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
  9. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ควบคุม ดูแล พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบเอกชนทั้ง ๖ สัญญาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  2. ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้พ้นจากโจรกรรม อาชญากรรม
  3. ดูแลรถห้ามจอด ขาว-แดง/ขาว-เหลือง หรือที่ห้ามจอด หากผิดกฏจราจรบังคับล้อเสียค่าปรับ
  4. ตรวจตราลาดตระเวณพร้อมเซ็นต์จุดตรวจในจุดที่กำหนด
  5. ประจำวิทยุสื่อสาร (Base Station) ข่ายของทางราชการ ๑๔๒.๕๒๕ MHz
  6. จัดการจราจรในพื้นที่ส่วนกลางในชั่วโมงเร่งด่วนหรือเกิดเหตุคับขัน
  7. ให้บริการช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ
  8. ให้บริการช่วยเหลือการจับสัตว์ร้าย
  9. ให้บริการช่วยเหลือกรณีรถเสีย
  10. ให้บริการตัดโซ่จักรยาน
  11. บันทึกรายงานเหตุการณ์นำส่งผู้บังคับบัญชา
  12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :