รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพหรือในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ด้านกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ในการเลี้ยงเซลล์ microbial และ mammalian cell culture เพื่อผลิต recombinant protein หรือ product อื่นๆ
  • การจัดทำและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพธนาคารเซลล์ (cell bank)
  • การผลิตสารชีวเภสัชภัณฑ์ ยาชีววัตถุ ตามวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP
  • ระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system) และควบคุมคุณภาพ
  • ด้านการใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน           หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

  MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในกระบวนการต้นน้ำ (upstream) อันประกอบด้วย การเตรียมและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ cell bank, การเลี้ยงเซลล์ microbial และ/หรือ mammalian cell culture และการเตรียม intermediate product ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามตามวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP
  2. วางแผนจัดระบบ จัดพื้นที่ผลิตทางกระบวนการชีวภาพในกระบวนการต้นน้ำ (upstream) และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพ
  3. จัดทำและตรวจติดตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานในการผลิตและเอกสารควบคุมคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ
  4. ปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. จัดทำแผนการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๕๐,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ยังไม่กำหนดวันสอบคัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 / Postpone the examination because of the COVID-19 epidemic situation
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :