รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสนับสนุนการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 พฤษภาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน สามารถใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ในระดับดี

  ๓. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ในระดับดีมาก โดย

  การทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  IELTS (Academic Module)            คะแนนไม่ต่ำกว่า     ๔

  TOEFL IBT (Internet  Based)         คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐

  TOEFL – ITP                              คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๓๓

  TOEFL – CBT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๑๒๐

  TOEIC                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๐๐

  MU GRAD Test                           คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๘

  MU – ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๗๐

  ๔. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  Word /Excel/Power point  หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี

  ๖. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน

  ๗. มีความสนใจการทำงานด้านการศึกษา การศึกษาตลอดชีพและการประกันคุณภาพด้านการศึกษา

  ๘. สามารถใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นในการพัฒนาการทำงานได้

  ๙. มีความคิดสร้างสรรค์  เน้นทำงานเชิงรุก  และการทำงานเป็นทีม

  ๑๐. สามารถทำงานในภาวะเร่งด่วนได้อย่างดี

  ๑๑. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้

  ๑๒. หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น

  ๒. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  ๓. ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ 

  ๔. จัดกิจกรรม ด้านการศึกษา  โครงการการอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  ๕. เชิญชวน ให้คำปรึกษา  และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย

  ๖. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของงานการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของงาน

  ๗. จัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา ของสถาบันฯ  

  ๘. จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน 

  ๒. สอบข้อเขียน 

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

  (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ