รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  30 มิถุนายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

          1.  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

          2. หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          3. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

          4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

          5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

          6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

          7. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  การร่าง หรือแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ การสอบสวน ตรวจ พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยบุคลากร และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี  การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การเรียกคู่กรณีผู้ผิดสัญญาฯ มาดำเนินการชดใช้  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

          1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

          2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

  รายละเอียดหลักสูตรวิชาที่ทำการทดสอบ

          -  ความรู้ในงานกฎหมาย สามารถกำหนดประเด็น วิเคราะห์ ให้ความเห็น ประกอบข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมใน

             กฎหมาย เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

          -  ข้อบังคับ ประกาศ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล

          -  กฎหมายปกครอง

          -  กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

          -  ระเบียบวินัย การลงโทษ คำสั่งทางปกครอง การสอบสวนพิจารณา

  การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

          -  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

          -  บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

  สวัสดิการ   ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-4
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ