รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และการใช้ Social media เพื่อการประชาสัมพันธ์
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จัดตารางงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของคณะฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และควบคุมการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์ และภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดซื้อจัดจ้างงานด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์
  3. จัดซื้อจัดจ้างงานต่างๆ ภายในหน่วยจราจรและความปลอดภัย
  4. ร่างและตรวจสอบประกาศ ร่างตรวจสอบคำสั่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
  5. ดูแลสัญญาร้านค้า สัญญานิติบุคคล การชำระภาษีโรงเรือนของคณะวิทยาศาสตร์
  6. ดูแลเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของบุคลากร ให้เป็นองค์กรที่พร้อมการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
  7. ควบคุมการจัดการทำบัตรจอดรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์
  8. ควบคุมการจัดทำบัตรสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก

  :  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft office การใช้ Social media ในการประชุม การใช้งาน google drive และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน     

  :  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาตอบกลับเพื่อยืนยันการเข้ารับการสอบในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026 , 0 2201 5025
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ