รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในงานดูแล แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. เพศชาย ต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. หากมีประสบการณ์ในงานดูแล แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ดูแลรับผิดชอบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนทุกเครื่องของคณะฯ ตามใบแจ้งซ่อมพัสดุ 5-10 ใบงาน/สัปดาห์
  • ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ-ตรวจสอบการอุดตันท่อน้ำทิ้ง
  • ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์แรงดันน้ำยา, กระแสไฟฟ้า

           2. ดำเนินการแก้ไข ดูแลรับผิดชอบเครื่องทำความเย็น, ห้องเย็น (cold room) ทุกเครื่องของคณะฯ ตามใบแจ้งซ่อมพัสดุ ทุกวันทำการตามใบแจ้งซ่อมแซมพัสดุ 2-3 ใบงาน/สัปดาห์

  • ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำยาเครื่องเย็น, ตู้เย็น
  • ตรวจสอบการอุดตันท่อน้ำทิ้งของเครื่องเย็น
  • ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ แรงดันน้ำยา, กระแสไฟฟ้า

  3. มาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน>ร้อยละ 60 ตรวจสอบการทำงาน และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบการทำงานเครื่อง

  • อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ จำนวน 1 ครั้ง/3 เดือน (76 เครื่อง)
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ครั้ง/3 เดือน (144 เครื่อง)
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี จำนวน 1 ครั้ง/3 เดือน (47 เครื่อง)

  4. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเรื่องงานก่อสร้าง ปรับปรุงหรืองานแก้ไขอื่น ๆ

  5. ควบคุมงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศและระบบอื่น ๆ

  6. ปฏิบัติงานซ่อมแซม, แก้ไขตามเวรรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ประปาและสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่น ๆ นอกเวลาราชการ

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  *คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง  11,500 บาท/เดือน  ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท/เดือน

  สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2306 9120 (ชุลีพร รัมยะรังสิ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ