รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป หน่วยทรัพยากรบุคคล (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  11 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรม SPSS, โปรแกรมแต่งภาพต่างๆ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินชดเชย การลาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
  3. ปฏิบัติงานด้านบุคลากรสัมพันธ์
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  *สอบข้อเขียน วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    - ประกันสังคม 
                      - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ 
                      - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                      - เงินรางวัลประจำปี 
                      - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ