รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  28 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ การจัดการทั่วไป สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานต่างๆ รวมถึงตรวจนับพัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตามบัญชี พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
  2. บริหารงานระบบวัสดุคงคลังในระบบ MU-ERP (IM ในส่วนของการเบิกจ่ายวัสดุ)
  3. บริหารสินทรัพย์ในระบบ MU-ERP (AM)
  4. บริหารงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MU-ERP (PR, PO, IM ในส่วนของการตรวจรับ) สำหรับโครงการ
  5. บริหารงานส่งซ่อมพัสดุ
  6. ให้การบริการด้านการยืม-คืนพัสดุ
  7. บริหารจัดการครุภัณฑ์ของส่วนงานในโปรแกรมสารสนเทศระบบพัสดุ
  8. ดำเนินการตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี
  9. จัดทำคู่มือการเบิกวัสดุ รวมถึงการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
  10. บันทึกข้อมูลหนังสือรับ-ส่ง ลงในระบบสารบรรณของงานพัสดุ
  11. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เมื่อมีจำนวนวัสดุคงคลังเหลือในระดับต่ำ
  12. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ประสานงาน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ