รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  10 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและภายใต้แรงกดดันได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำวารสารฯ ของวิทยาลัย

  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการด้านการวิจัย การยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

  3.  ประสานงานโครงการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เก็บข้อมูลวิจัยทั้งภายในและภายนอก

  4. จัดทำโครงการ / กิจกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำสรุปโครงการรายงานการประชุมต่างๆ

  5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในช่องทางต่างๆ

  6. จัดทำรายงานต่างๆ ด้านการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากใบสมัคร

  2. สอบข้อเขียน

  3. สอบสัมภาษณ์   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ