รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (การศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  9 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  30 สิงหาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

          1. มีความรู้ ความสามารถในด้านงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

          2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

          3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ได้

          4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดีสามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น

          5. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ได้

  2. วางแผน/พัฒนาการดำเนินการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ

  3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

          1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

          2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

  สวัสดิการ         ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-4
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ