รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word / Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี

  5.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Enterprise Resource Planning : ERP) ได้ หรือสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ และสามารถจัดทำแผนงบประมาณ/การเงินได้

  6.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเขียน ฟัง พูด อ่าน อยู่ในระดับดี

  7.หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk assessment ) และบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk management) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8.มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ดำเนินการด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk management)

  2.ดำเนินการด้านแผนงบประมาณ/การเงิน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MU-ERP

  3.จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือน ตามแผนงบประมาณของคณะสัตวแพทยศาสตร์

  4.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ

  5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ