รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (งานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.        สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร

  ๒.        สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์
  (เอกภาษาต่างประเทศ)  หรือการบริหารการจัดการ

  ๓.        มีทักษะและความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  

  ๔.        มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel/PowerPoint
  และ Social Network ได้เป็นอย่างดี

  ๕.        มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหา สรุปเหตุผลและข้อเสนอแนะ

  ๖.        มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร / การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

  ๗.        มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

  ๘.        หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๙.        มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

  ๑๐.    มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๑๑.    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  —      IELTS (Academic Module)            คะแนนไม่รวมต่ำกว่า           ๔          คะแนน หรือ

  —      TOEFL IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๔๐        คะแนน หรือ

  —      TOEFL ITP                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๔๓๓      คะแนน หรือ

  —      TOEFL CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๑๒๐      คะแนน หรือ

  —      TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๕๐๐      คะแนน หรือ

  —      MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๔๘        คะแนน หรือ

  —      MU-ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           ๗๐        คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการ / ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้ภูมิภาค Australia และ New Zealand
  2. ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ การเยี่ยมชมจากผู้แทนสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  3. จัดทำ / ตรวจร่าง / ต่ออายุ และเผยแพร่ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย / หน่วยงานต่างๆ
  4. ดำเนินการ / ประสานงานกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  5. จัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
  6. ประสานงาน / เตรียมการเดินทางให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ดูงาน ณ ต่างประเทศ
  7. กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  8. ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ Digital Convergence University
  9. ดำเนินการจัดการอบรม IELTS Master Online
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาทั่วไป สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  กำหนดวันสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496236 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ