รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขานิเทศศาสตร์และ  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internetและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  3. หากสามารถออกแบบ และจัดทำ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี 
  5. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
  6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) หรือด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการบริหารอัตรากำลัง 
  2. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ให้สอดคล้องกับการดำเนิงานของส่วนงาน 
  3. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  4. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร อาทิเช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาประเภทต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท
  5. ปฏิบัติงานด้านเอกสารของอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น การรายงานตัวทุก 90 วัน การต่ออายุวีซ่า การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • การสอบข้อเขียน
  • การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือนคุณวุฒิตรี 15,000 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ