รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  4. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6.มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรผู้เชียวชาญด้านเภสัชบำบัด แบบ active learning และ bedside teaching 
  2. ร่วมดูแลจัดการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6
  3. ปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  - ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน 1 เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 10 นาที
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  หลักสูตร 5 ปี    24,420 บาท
  หลักสูตร 6 ปี    27,040 บาท

  สวัสดิการ :        - ประกันสังคม                - เงินรางวัลประจำปี
                       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     - ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
                       - เงินเลื่อนขั้นประจำปี        - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ