รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
  3. อายุไม่ต่ำหว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี
  4. มีพื้นฐานความรู้ในด้านการเกษตร ทั้งในด้านการปลูก ขยายพันธุ์ ตกแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
  5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายต้นไม้จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้
  8. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และไม้ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ ตกแตง ดูแลรักษาสวน และสนามหญ้ารอบ ๆ บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  2. ปฏิบัติงานในร้านจำหน่ายต้นไม้ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-2724 ต่อ 4919 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ