รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารงานวิจัย (งานบริหารเงินทุนวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.       คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

  ๒.      สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร

  ๓.      มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น E-mail และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี

  ๔.      มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี

  ๕.      มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมได้

  ๖.      หากมีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๗.       สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้

  ๘.      ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  ·               IELTS (Academic Module)    คะแนนไม่รวมต่ำกว่า      ๓         คะแนน หรือ

  ·         TOEFL IBT (Internet Based)   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๒๙        คะแนน หรือ

  ·         TOEFL ITP                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓๙๐        คะแนน หรือ

  ·         TOEFL CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๙๐        คะแนน หรือ

  ·         TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๐๐        คะแนน หรือ

  ·         MU GRAD Test                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓๖        คะแนน หรือ

  ·         MU-ELT                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๕๖         คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นเลขานุการกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย
  2. ประสานงานกับนักวิจัยให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน
  4. ติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  5. ประสานงานความร่วมมือการวิจัยกับแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยวิจัยในเครือข่าย
  6. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาทั่วไป สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ