รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเวชสถิติ (เวชระเบียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิระดับ  ปริญญาตรี  สาขา เวชระเบียน,  เวชสถิติ   หากเป็นสาขาอื่น ๆ  ต้องได้รับการอบรมเรื่องการให้รหัสโรค  ICD-๑o
       (ต้องมีประกาศนียบัตรรับรอง)

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๔.  ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและการจัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (Medical record audit) 

  ๒. แปลรหัสโรค (ICD-๑o)  หัตถการและการผ่าตัด  (ICD-๙CM) ของ WHO

  ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสโรค OPD, IPD

  ๔. คำนวณค่า DRG  และบันทึกในโปรแกรม

  ๕. ประมวลผล  RW, Adj RW  หลังสรุปแฟ้มเวชระเบียน

  ๖. จัดทำสถิติ ๑o อันดับโรค ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นรายเดือนและรายปี

  ๗. เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน  (Medical record audit) 

  ๘. รวบรวมและบันทึกสถิติการมารับบริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็นรายเดือนและรายปี

  ๙.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่น  ๕ส., CQI และ KPI  เป็นต้น

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)

   

    

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ