รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ ((คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  11 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  38 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

  หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๘ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

  ๕. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  ๗. มีใจรักบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานผู้ป่วยนอก

          ๑.๑ ลงทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้ป่วย

          ๑.๒ เปิด VN ตรวจสอบสิทธิ ยืนยันสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

          ๑.๓ ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

   ๒. งานผู้ป่วยใน

         ๒.๑ ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ประเมินค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

        ๒.๒ รับเรื่องลงทะเบียนจองเตียง

        ๒.๓ ให้ข้อมูลจำนวนเตียงพักผู้ป่วย

        ๒.๔ ยืนยันการนัดหมายผู้ป่วยเข้านอนพักรักษาพยาบาล

        ๒.๕ ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการรักษาพยาบาง

        ๒.๖ ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้านอนรักษาพยาบาล

        ๒.๗ ปรับปรุงสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

       ๒.๘ ประสานงานสิทธิประโยชน์ กรณี Refer หรือ Refer Out

  ๓. งานทั่วไป

        ๓.๑ ให้ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ

         ๓.๒ รับคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์

        ๓.๓ การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นเลิศ

       ๓.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ