รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณวุฒิสายวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้
  6. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  • ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบ
  • ช่วยงานนักวิจัยระดับสูง ศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี หรือนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
  • ช่วยบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ด้านการวางแผน

  • ช่วยวางแผนการทำงานที่ได้รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  • ช่วยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  • ช่วยชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ด้านการบริการ

  • ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานวิจัย รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ช่วยจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผ่านโปรแกรม Cisco Webex)
  2. สอบสัมภาษณ์ (ผ่านโปรแกรม Cisco Webex)

  งานทรัพยากรบุคคลจะจัดส่งรายละเอียดการสอบและLink สำหรับเข้าห้องสอบไปยังอีเมลของ

  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง 17,500  บาท/เดือน

  สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0898111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ