รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ผ่านทางออนไลน์แล้วมีสิทธิสอบข้อเขียนเท่านั้น)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  (ปฏิบัติงานที่หอพักฯบางขุนนนท์)
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  20 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคของอาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า,    สาขาเครื่องกล, สาขาก่อสร้างหรือโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานช่างเทคนิค

  ๔. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO  CADได้

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

  ๖. มีทักษะในการเรียนรู้ ขยัน อดทนและมีใจรักงานบริการ

  ๗. หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคของอาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความพร้อมในการใช้งาน
  2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร ตามแผนงานการทำงาน
  3. ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่างๆตามที่ได้รับแจ้ง
  4. จัดทำรายงาน แผนงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำรูปแบบรายงานสิ่งก่อสร้าง พร้อมประมาณราคา และควบคุมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :  ๑. ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                               - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                              ๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับ                                                          ตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                               - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็น  ๑๐,๙๐๐  บาท

    - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๗๘๕ บาท รวมเป็น ๑๒,๒๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ